شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

شهریه نیمسال اول 99-98 مقطع کارشناسی 
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی الحساب) مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 96و97 (ناپیوسته) 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
حسابداری ورودی 96و97 (پیوسته) 13،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
حسابداری ورودی 95 12،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
 مدیریت ورودی 97 14،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
 مدیریت ورودی 96  13،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
مدیریت ورودی 95 12،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
 فقه ورودیهای 97 14،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
 فقه ورودیهای 96و95 13،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
 فقه ورودیهای 94 10،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
 زبان ورودی 95 و 96   12،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
تربیت بدنی ورودی 95و96 17،000،000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
تربیت بدنی ورودی 97 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
مشاوره ورودی 97 14،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
مشاوره ورودی 96  12،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند و همچنین ورودیهای 93و94 که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند. 
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار
  شهریه نیمسال اول 99-98 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی  الحساب)                مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری ورودی 97 24،000،000 10،000،000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
ارشد مدیریت ورودی 97 24،000،000 10،000،000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر ماه  98
تبصره1 : دانشجویانی ورودی 95و ورودیهای 96 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند 
                       شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت                      
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار