جدول شهریه کارشناسی ارشد و  کارشناسی ناپیوسته  ورودیهای جدید (مهر 98)

 

جدول شهریه کارشناسی ارشد  ورودیهای جدید (مهر 98)
ردیف عنوان رشته  شهریه ترم (ریال) حداقل مبلغ نقدی (ریال) شرایط تقسیط
1 مدیریت بازرگانی 26،000،000 10،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
2 مدیریت دولتی 30،000،000 12،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
3 حسابداری 28،000،000 11،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
4 اقتصاد 26،000،000 10،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود.

 

جدول شهریه کارشناسی ناپیوسته  ورودیهای جدید (مهر 98)
ردیف عنوان رشته  شهریه ترم (ریال) حداقل مبلغ نقدی (ریال) شرایط تقسیط
1 مدیریت بازرگانی 15،000،000 7،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
2 مدیریت دولتی 15،000،000 7،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
3 علوم ورزشی 17،000،000 8،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
4 حسابداری 14،500،000 7،000،000 دو فقره چک به تاریخ های
08/30 و 09/30
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود.