جدول شهریه کارشناسی پیوسته  ورودیهای جدید

 

جدول شهریه کارشناسی پیوسته  ورودیهای جدید (مهر 98)
ردیف عنوان رشته  شهریه ترم (ریال) حداقل مبلغ نقدی (ریال) شرایط تقسیط
1 مدیریت بازرگانی 13,000,000 5,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
2 مدیریت دولتی 13,000,000 5,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
3 مدیریت مالی  13,000,000 5,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
4 حسابداری 14,000,000 6,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
5 علوم ورزشی 17,000,000 8,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
6 زبان  14,500,000 5,500,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
7 مشاوره  14,000,000 6,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
8 فقه و حقوق  14,000,000 6,000,000 دو فقره چک به تاریخ های 08/30 و 09/30
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت

تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود
را به موسسه اعلام نماید ، شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود .