مکالمه آزاد

مکالمه آزاد چهارشنبه هر هفته
ساعت ١6-١4
شرکت در جلسات برای دانشجویان همه رشته های عطار رایگان است

خبرنامه نیم سال دوم 98-97