ثبت نام وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی می توانند از تاریخ 1398/09/24 الی 1398/09/26 با مراجعه به bp.swf.ir  قسمت تشکیل پرونده ثبت نام نمایند.