دروس جبرانی مقطع کارشناسی  ارشد

موضوع : دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد

1- برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی فقط درس زبان تخصصی تعریف گردد. اگر دانشجویان در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل  رشته مدیریت دولتی یا مدیریت اداری هستند نیازی به سپری کردن درس زبان ندارند. 

2- برای دانشجویان رشته بازرگانی – هر دو گرایش – صرف نظر از رشته قبلی اگر درس تحقیق در عملیات را نگذرانده اند باید درس تحقیق در عملیات جبرانی را سپری کنند و درس زبان تخصصی جبرانی نیز برای همه دانشجویان به استثناء فارغ التحصیلان رشته کارشناسی بازرگانی ارائه گردد. 

3 - دانشجویانی که نیازی به سپری کردن درس زبان ندارند می توانند همین ترم حذف درس نمایند. 

مدیر گروه مدیریت - احمد شعرباف