شهریه انتخاب واحد نیمسال بهمن سال تحصیلی 99-98

 

شهریه نیمسال دوم 99-98 مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 98 (ناپیوسته) 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
حسابداری ورودی 96و97 (ناپیوسته) 13،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
حسابداری ورودی 98 (پیوسته) 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
حسابداری ورودی 96و97 (پیوسته) 14،000،000 5.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
حسابداری ورودی 95 10،000،000 4.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 مدیریت ورودی 97 و 98 14،000،000 5.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 مدیریت ورودی 96  13،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
مدیریت ورودی 95 11،000،000 4.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 فقه ورودیهای 98 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 فقه ورودیهای 97 14،000،000 5.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 فقه ورودیهای 95 و 96 12،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 زبان ورودی 95 و 96   12،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
 زبان ورودی 98   14،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
مشاوره ورودی 96 و 97 14،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
مشاوره ورودی 98  15،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
تبصره 1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند و همچنین ورودیهای 94که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار
شهریه نیمسال دوم 99-98 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری ورودی 98 33،000،000 13،000،000  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
ارشد حسابداری ورودی 97
(پایان نامه)
44،500،000 18،000،000  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
ارشد مدیریت ورودی 98 29،000،000 11،000،000  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
ارشد مدیریت ورودی 97
(پایان نامه)
33،000،000 13،000،000  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
ارشد اقتصاد ورودی 98 33،000،000 13،000،000  مابقی طی سه فقره چک 25 اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت ماه  99
تبصره1 : دانشجویانی ورودی 95 و ورودیهای 96 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی 
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب : 208704311749891001 انصار