آدرس سالن های تربیت بدنی

آدرس سالن های تربیت بدنی

(دروس عمومی)  مجموعه  ایران جهان  : بلوار پیروزی پیروزی 79

(دروس تخصصی)​  مجموعه آب منطقه ای  : بلوار رضوی رضوی 32