اطلاعیه پایان کلاس ها و نحوه برگزاری آزمون پایانی نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه پایان کلاس ها و نحوه برگزاری آزمون پایانی نیمسال دوم 99-98

با توجه به تصمیمات اخیر برای بازگشایی دانشگاه ها و پیرو نامه های 2/31637 به تاریخ 99/2/30 و 2/35675 به تاریخ 99/3/8 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مصوبات شورای آموزشی موسسه آموزش عالی عطار در تاریخ 99/3/10 به شرح زیر اعلام می شود:

1 – آزمون  پایان ترم نیمسال دوم 99-98 دروس نظری مطابق اطلاعیه قبلی موسسه در تاریخ 99/2/7 ( لینک اطلاعیه قبلی ) به صورت غیر حضوری و آزمون مستمر برگزار می گردد و به هیچ عنوان آزمون حضوری برای دروس نظری برگزار نمی شود به استثناء کلاس های کمتر از ده نفر که با پیشنهاد استاد درس و موافقت دانشجویان و هماهنگی با واحد آموزش با حفظ پروتکل بهداشتی به صورت حضوری امکان پذیر می باشد.

2 – تاریخ پایان کلاس ها 99/3/21 و بازه زمانی آزمون ها از 99/3/31 لغایت 99/4/12 تعیین می شود. در صورت نیاز به برگزاری آزمون پایانی (غیر حضوری ) برای بخشی از نمره نهایی و در صورتی که استاد درس با دانشجویان زمانی را برای آزمون پایانی هماهنگ نکرده باشد به منظور ایجاد نظم در زمان بندی آزمون پایانی ، استاد می تواند در بازه زمانی ذکر شده و در روز و ساعت تعیین شده مطابق برنامه آزمون ها اقدام به برگزاری به صورت غیر حضوری نماید.

3 – بازه زمانی 99/4/14 لغایت 99/5/15 برای برگزاری دروس عملی تخصصی علوم ورزشی به صورت حضوری و همچنین برگزاری آزمون پایانی دروس عملی در همین بازه در صورت عادی بودن شرایط تعیین می شود.