اطلاعیه شهریه مهر سال تحصیلی 1400-1399

 

شهریه نیمسال اول 99 مقطع کارشناسی
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی الحساب) مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 98 16،000،000 6.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
حسابداری ورودی 97 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
حسابداری ورودی 96  14،000،000 5.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
 مدیریت ورودی 98  16،000،000 6.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
مدیریت ورودی 96 و 97 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
 فقه ورودیهای 98 16،000،000 6.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
 فقه ورودیهای 97 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
 فقه ورودیهای 96 14،000،000 5.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
 زبان ورودی 95 و 96   13،000،000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
 زبان ورودی 98   15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
مشاوره ورودی 96 و 97 15،000،000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
مشاوره ورودی 98  16،000،000 6.500.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
تبصره1:دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 95که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار
شهریه نیمسال اول 99 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی الحساب) مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری ورودی 98 28،000،000 11،000،000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
ارشد مدیریت ورودی 98 34،000،000 13،000،000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
ارشد اقتصاد ورودی 98 39،000،000 15،000،000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر 99
تبصره1 : دانشجویانی ورودی 96و ورودیهای 97 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار