قبولی در کنکور ورودی دکتری

قبولی آقای مهدی آخوندی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل موسسه عطار در کنکور ورودی دکتری رشته مالی بانکداری واحد علوم و تحقیقات را به ایشان و خانواده بزرگ عطار تبریک عرض می کنیم و در ادامه مسیر زندگی بهترین ها را برایتان آرزومندیم.