کارگاه  آموزشی  جبرانی با  عنوان کلیات  مدیریت جهت دانشجویان  ارشد جدید الورود

لینک های کارگاه اموزشی جبرانی با عنوان کلیات مدیریت به شرح زیر در دسترس می باشد
جلسه اول مبانی سازمان و مدیریت استاد : جناب آقای دکتر یوسف رمضانی  23 آبان ساعت تشکیل کلاس ۱۰ تا ۱۲ صبح
 
جلسه دوم مدیریت منابع انسانی استاد : سرکار خانم دکتر معصومه عارف 30 آبان ساعت تشکیل کلاس ۱۰ تا ۱۲ صبح
 
جلسه سوم رفتار سازمانی استاد : سرکار خانم دکتر وجیهه هوشیار 7 آذر ساعت تشکیل کلاس ۱۰ تا ۱۲ صبح
 
جلسه چهارم کلیات بازاریابی استاد : جناب آقای احمد شعرباف 14 آذرماه ساعت تشکیل کلاس ۱۰ تا ۱۲ صبح
حضور دانشجویانی که رشته کارشناسی ایشان غیرمرتبط تشخیص داده شده است در ۳ جلسه اول الزامی است. گر چه سایر دانشجویان نیز می توانند به صورت مهمان شرکت کنند. جلسه چهارم صرفا برای دانشجویان بازرگانی الزامی است.