کارگاه آموزشی پروپزال و پایان نامه نویسی گروه مدیریت

لینک های کارگاه اموزشی پروپزال و پایان نامه نویسی گروه مدیریت به شرح زیر در دسترس می باشد
 
1 - سرکار خانم دکتر عارف روزهای شنبه مورخه 22 آذر و دوشنبه 24 آذر و شنبه 6 دی ساعت 18 الی 20
 
2 - سرکار خانم زهرا قرائی دوشنبه 8 دی ساعت 18 الی 20
 

شرکت در کارگاه فوق برای کلیه دانشجویان ترم سه مدیریت و اقتصاد الزامی می باشد و برای سایر دانشجویان اختیاری است.