اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند جهت ثبت نام  وام، ابتدا وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه شده و درخواست خود را ثبت نمایید و سپس سند تعهد و سایر مدارک خود را طبق آئین نامه مربوطه ، به نشانی  f.ramezani@attar.ac.ir ایمیل نمائید.

شایان ذکر است موسسات غیردولتی غیرانتفاعی فقط مشمول وام شهریه می باشند. مهلت ثبت درخواست و تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۹/12 می باشد.

1 - فرم وام موسسه

2 - سند تعهد

3 - آیین نامه

4 - فرایند پرداخت وام شهریه به دانشجویان