شهریه نیمسال دوم 1400-99 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

شهریه نیمسال دوم 1400-99 مقطع کارشناسی
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 99 18,000,000 8.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
حسابداری ورودی 98 17,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
حسابداری ورودی 97 15,000,000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
 مدیریت ورودی 99 17,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
 مدیریت ورودی 98  16,000,000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
مدیریت ورودی 96و97 14,000,000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
 فقه ورودیهای 99 17,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
 فقه ورودیهای 97و98 16,000,000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
 فقه ورودیهای 96 13,000,000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
 زبان ورودی 96   12,000,000 5.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
زبان ورودی 98 16,000,000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
زبان ورودی 99 18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
مشاوره ورودی 97 16,000,000 6.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
مشاوره ورودی98 و 99  17,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک فروردین واردیبهشت ماه  1400
تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند و همچنین ورودیهای 95 و96 که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند. 
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار
شهریه نیمسال دوم 1400-99 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری  ورودی 99 32,000,000 11.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1400
ارشد حسابداری ورودی مهر 98 52,000,000 20.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1400
ارشد حسابداری ورودی بهمن 98 30,000,000 12.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1400
ارشد مدیریت ورودی 98 38,000,000 15.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1400
ارشد مدیریت ورودی 99(بازرگانی بین الملل و بازاریابی) 38,000,000 15.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1400
ارشد مدیریت ورودی 99(توسعه و تحول) 35,000,000 15.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1400
تبصره1 : دانشجویانی ورودی 96 ورودیهای 97 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب : 208704311749891001 انصار