ثبت نام وام دانشجویی ( زمان ثبت نام وام دانشجویی تمدید شد )

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند جهت ثبت نام  وام، ابتدا وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه شده و درخواست خود ثبت نموده و سپس با در دست داشتن تعهد نامه مضری و سایر مدارک به واحد 2 سرکار خانم رمضانی مراجعه نمایید. شایان ذکر است موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی فقط مشمول وام شهریه می باشند. شایان ذکر است موسسات غیردولتی غیرانتفاعی فقط مشمول وام شهریه می باشند. مهلت ثبت درخواست و تحویل مدارک هر روز تا پایان وقت اداری می باشد.

1 - فرم وام موسسه

2 - سند تعهد

3 - آیین نامه

4 - فرایند پرداخت وام شهریه به دانشجویان