سامانه پاسخگویی  به شکایات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چنانچه از نحوه ارائه خدمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حوزه ها و سازمان های وابسته به آن در زمینه های نقض قوانین و مقررات، قصور یا تقصیر در انجام وظیفه، اطاله بی مورد انجام خدمت بدون توجیه اداری یا قانونی، فقدان پاسخگویی یا ضعف در ارایه خدمت، عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر حقوق شهروندی، تخلفات و تقلب پژوهشی، تبعیض ناروا و سایر موارد مرتبط شخصاً شکایتی داشته یا در اجرای تکلیف حقوق شهروندی به دنبال ارائه گزارش تخلفات و سوء جریان یا فساد هستید، می توانید شکایت یا گزارش های خود را از طریق سامانه زیر اعلام و ارسال نمایید.

سامانه پاسخگویی  به شکایات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری