شهریه نیمسال اول 400 مقطع کارشناسی پیوسته

شهریه نیمسال اول 400 مقطع کارشناسی پیوسته
رشته تحصیلی

 شهریه ترم

(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 99 20,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
حسابداری ورودی 98 19,000,000 8000000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
حسابداری ورودی 97 18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
مدیریت ورودی 99 20,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
 مدیریت ورودی 98  19,000,000 8.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
مدیریت ورودی  97 18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
فقه ورودی 99 20,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
 فقه ورودیهای 98 19,000,000 8.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
 فقه ورودیهای 97 18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
زبان ورودی 99 20,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
 زبان ورودی 98   18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
مشاوره ورودی 99 20,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
مشاوره ورودی   97 18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
مشاوره ورودی 98  19,000,000 8.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
علوم ورزشی 99 20,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
علوم ورزشی 98 19,000,000 8000000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
علوم ورزشی97 18,000,000 7.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1400
تبصره1: دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 96که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت