شهریه نیمسال اول  1401-1400 مقطع کارشناسی ارشد

شهریه نیمسال اول  1401-1400مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری  ورودی 99 40,000,000 16.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک مهر و ابان و اذر ماه  1400
ارشد حسابداری ورودی بهمن 98 62,000,000 24.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک مهر و ابان و اذر ماه  1400
ارشد مدیریت ورودی بهمن 98 50,000,000 20.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک مهر و ابان و اذر ماه  1400
ارشد مدیریت ورودی 99(بازرگانی بین الملل و بازاریابی) 47,000,000 18.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک مهر و ابان و اذر ماه  1400
ارشد مدیریت ورودی 99(توسعه و تحول) 43,000,000 17.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک مهر و ابان و اذر ماه  1400
تبصره1 : دانشجویانی ورودی 96 و ورودیهای 97 و ورودی مهر 98 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند  جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه فرمایند
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار