الزام انجام  واکسیناسیون عطف به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به تاریخ 1400/07/01

عطف به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به تاریخ 1400/07/01 مبنی بر لزوم از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درکوتاهترین زمان ممکن، ازآنجا که لازمه اجرای این تصمیم و اقدام درخصوص آن به واکسیناسیون قاطبه جامعه دانشگاهی بستگی دارد، مستدعی است به درایت و تشخیص خود، ترتیبی اتخاذ فرمایید که هر یک از همکاران عضو هیئت علمی و عضو غیرهیئت علمی که تاکنون موفق به واکسیناسیون نشدهاند از الزام به اقدام مطلع شوند و ظرف هفته جاری به عنوان وظیفه سازمانی و تکلیف اجتماعی خود، به این منظور اقدام کنند. علاوه بر این بهروش متناسب برای فراخوان گسترده و موثر دانشجویان به الزام انجام واکسیناسیون دستور اقدام فرمایید. این دعوت باید به روشی انجام شود که دانشجویان آگاهی داشته باشند، تصمیم ملی بر ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها اتخاذ شده است، به نحوی که آنها به انجام واکسیناسیون موظف هستند و عدم اقدام در این زمینه به دلیل غیرموجه، عوارض و تبعات جدی در فرایند تحصیلی آنها را به دنبال خواهد داشت.

جهت مشاهده بخشنامه الزام انجام واکسیناسیون بروی این لینک کلیک نمایید.