مدیر آموزش

مکان : ساختمان شماره 2 واحد 2

مدیر آموزش :  آقای فرامرز سرگلزائی

تلفن تماس مدیر آموزش : 38830118  داخلی 120