اطلاعیه شهریه کارشناسی  ارشد بهمن 1401-1400

شهریه نیمسال دوم 1401-1400مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی الحساب) مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری  ورودی 99 66,000,000 30.000.000 ریال  مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1401
ارشد حسابداری ورودی 400 43,000,000 17.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1401
ارشد مدیریت ورودی 99 47,000,000 20.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1401
ارشد مدیریت ورودی 400 43,000,000 17.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک فرودین و اردیبهشت و خرداد ماه  1401
تبصره1 : دانشجویانی ورودی 97و ورودیهای 98 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند 
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار