اطلاعیه شهریه نیمسال اول 1402- 1401 مقطع کارشناسی ارشد

شهریه نیمسال اول 1402- 1401 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی الحساب) مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری  ورودی 400 44,000,000 18.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک آبان وآذر و دی ماه  1401
ارشد مدیریت ورودی 400 51,000,000 20.000.000 ریال   مابقی طی سه فقره چک آبان وآذر و دی ماه  1401
تبصره 1 : دانشجویان ورودی 99 که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب :  208704311749891001 انصار