فعال شدن سامانه ثبت نام الکترونیک

به استحضار می رساند سامانه ثبت نام الکترونیکی به آدرس آورده شده در  ذیل فعال گردیده دانشجویان می توانند جهت ثبت نام به صورت غیر حضوری اقدام نمایند و پس از ثبت نام به شماره 38830118 داخلی 125 واحد 2 کارشناس تحصیلات تکمیلی سرکار خانم رمضانی اطلاع رسانی نمایند.

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال دانشجویان متصل می کنند در صورتی که خارج از موسسه میباشید مسیر اول و اگر داخل موسسه میباشد مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 - مسیر اول در ارتباط با ثبت نام الکترونیک  خارج از موسسه

2 - مسیر دوم در ارتباط با ثبت نام الکترونیک از داخل موسسه