انتصاب دکتر نرگس ولی استادیار گروه علوم ورزشی به سمت مدیر پژوهشی

دکتر وجیهه هوشیار ریاست موسسه آموزش عالی عطار در حکمی دکتر نرگس ولی استادیار گروه علوم ورزشی را به سمت مدیر پژوهشی منصوب کرد.