شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402 مقطع کارشناسی ارشد

شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم (علی الحساب) مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری ورودی 401 61,000,000 25,000,000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 
ارشد مدیریت ورودی 401 71,000,000 30,000,000  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
تبصره1 : دانشجویان ورودی 400 ورودیهای ماقبل که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت