جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودیهای جدید (مهر 1402)

جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودیهای جدید (مهر 1402)
ردیف عنوان رشته  تعداد واحد شهریه ترم
(ریال)
حداقل مبلغ نقدی
(ریال)
شرایط تقسیط
1  ارشد حسابداری  12 88,000,000 35,000,000 سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10
2 ارشد مدیریت   10 78,000,000 30,000,000 سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10
3 ارشد تربیت بدنی  10 78,000,000 30,000,000 سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید