پرتال نظر سنجی از پرسنل اداری

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پرتال نظر سنجی پرسنل اداری متصل می کنند در صورت ارتباط از طریق اینترنت مسیر اول و در صورت ارتباط از شبکه داخلی موسسه ( اینترانت داخلی ) مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 - مسیر اول در ارتباط با پرتال  نظر سنجی پرسنل اداری از طریق اینترنت

2 - مسیر دوم در ارتباط با پرتال نظر سنجی پرسنل اداری از طریق شبکه داخلی موسسه ( اینترانت داخلی )