کتابخوانی راه رشد و تعالی هفته کتاب و کتابخوانی مبارک باد

 

تجربه هایی که در لا‌به‌لای صفحات، جا‌خوش کرده اند و صفحاتی که بار زندگی را به دوش می‌کشند.

در این میان آنچه پیداست، معجزه ای به نام کتاب و معجزه گری به نام کتابخوان است.

و چه زیباست افکاری که نزیسته، تجربه می‌شوند.

۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی مبارک باد