دکتر الهام یزدان مهر

دکتر الهام یزدان مهر استادیار و مدیر گروه زبان انگلیسی

تلفن : 38830118-051   داخلی 136

رزومه علمی :

scientific resume

ایمیل : yazdanmehr@attar.ac.ir