مدیر گروه زبان انگلیسی

مکان : ساختمان 1 واحد 4

مدیر گروه : خانم دکتر الهام یزدان مهر

تلفن تماس : 38830118 داخلی 136

رزومه علمی :

scientific resume

ایمیل : yazdanmehr@attar.ac.ir