مقدمات تشکیل پایگاه دانشگاهی اشتغال و کارآفرینی طی برگزاری جلسه ای در اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی بررسی شد

 

مقدمات تشکیل پایگاه دانشگاهی اشتغال و کارآفرینی طی برگزاری جلسه ای در اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی بررسی شد.

در این جلسه که با حضور دکترولی مدیر پژوهشی و ایزدیار مسوول روابط عمومی این موسسه دردفتر مهندس محمدی مدیر تعاون وبا حضور حدادی کارشناس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تشکیل شد مقدمات تاسیس این پایگاه به صورت کامل مورد بررسی و اقدامات اولیه صورت پذیرفت.