ماه مبارک آمد،ای دوستان بشارت  کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز  باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

 

ماه مبارک آمد،ای دوستان بشارت کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت آمد نوید رحمت

ای دل ز خواب برخیز باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

حلول ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن تبریک و تهنیت باد