سامانه ثبت شکایات و نظر سنجی

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به سرور متصل میکنند در صورت قطع بودن یک مسیر از مسیر دیگر جهت ارتباط با سرور استفاده نمائید

1 - مسیر اول در ارتباط با سامانه نظر سنجی خارج از موسسه

2 - مسیر سوم در ارتباط با سامانه نظر سنجی از داخل موسسه