پرتال دانشجویان

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پرتال یکپارچه اساتید و دانشجویان متصل می کنند در صورت ارتباط از طریق اینترنت مسیر اول و در صورت ارتباط از شبکه داخلی موسسه ( اینترانت داخلی ) مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 - مسیر اول جهت ارتباط با پرتال یکپارچه دانشجویان و اساتید از اینترنت

2 - مسیر دوم  در ارتباط با پرتال یکپارچه دانشجویان و اساتید از شبکه داخلی موسسه ( اینترانت داخلی )