دکتر آرش آرین پور

مدارک تحصیلی:

دکترای حسابداری (دانشگاه علامه طباطبائی)

کارشناسی ارشد حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

کارشناسی حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات علمی پژوهشی:

عضو هیأت علمی  تمام وقت موسسه آموزش عالی عطار

عضو هیأت علمی پاره وقت مؤسسه سنجش و پژوهش دی سیستم

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تدریس در مرکز آموزش های تخصصی کاربردی کوتاه مدت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

تدریس در سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی

دوره حسابداری مدیریت برای مدیران، معاونین و کارکنان علوم پزشکی خراسان

دوره حسابداری مدیریت برای مدیران، معاونین و کارکنان قطار شهری مشهد

 
 
Book chapter
 
Impact of Metaverse at Workplace: Opportunity and Challenges (2023), In: Al-Emran, M., Ali, J.H., Valeri, M., Alnoor, A., Hussien, Z.A. (eds), Beyond Reality: Navigating the Power of Metaverse and Its Applications, Springer, Cham
 

Artificial Neural Network and Structural Equation Modeling Techniques (2022), In: Alnoor, A., Wah, K.K., Hassan, A. (eds) Artificial Neural Networks and Structural Equation Modeling. Springer, Singapore
https://doi.org/10.1007/978-981-19-6509-8_1

 

 

لیست مقالات منتشر شده:

 

A new challenge in accounting education: convergence of maturity model, education and evaluation in accounting (2024), Accounting Research Journal

The impact of material internal control weaknesses, institutional ownership and managerial ownership on future-oriented disclosure: evidence from islamic economy (2023), Journal of Islamic Accounting and Business Research

The impact of managerial psychological characteristics on the supply chain management efficiency (2023), The TQM Journal

Temporal Changes of Compassion in Accounting and Business Students in an English Course: A Longitudinal Study in Higher Education (2023), Asian Review of Accounting

Stock liquidity, future investment and future investment efficiency in an emerging economy: Investigating the moderator role of financial constraints (2023), Journal of Islamic Accounting and Business Research

How does economic policy uncertainty shift the firm’s future profitability enhancement through intangible capital? (2023), Journal of Islamic Accounting and Business Research

The impact of market competitiveness on investment efficiency: The role of ownership and regulatory structures (2023), Journal of Islamic Accounting and Business Research

The impact of accounting comparability on CEO incentive plans in an emerging economy: The Moderating role of Board Independence (2023), Asian Review of Accounting

Determining the Effective Organizational Characteristics on the Inventory Valuation Methods: Multinomial Logistic Regression Approach in an Emerging Economy (2023), International Journal of Management and Business Research

The impact of earnings volatility, environmental uncertainty and COVID-19 pandemic on accounting comparability in an emerging economy (2023), Asian Review of Accounting

Non-Financial Sustainability Reporting, Management Legitimate Authority and Enterprise Value (2023), Social Responsibility Journal

Auditor industry specialization and cost of equity on earnings management: The moderating role of institutional ownership (2023), International Journal of Law and Management

The Impact of Narcissism، Self-Confidence،  and Auditor's Characteristics on Audit Report Readability (2023)، Arab Gulf Journal of Scientific Research

The Impact of Managerial Attributes on Cash Holding and Investment Efficiency and the Mediator Role of Cash Holding (2023), Journal of Islamic Accounting and Business Research

The impact of business strategy and annual report readability on financial reporting quality (2023), Journal of Asia Business Studies

The impact of Management Practices and Managerial Behavioral Attributes on Credit Rating Quality (2023), Journal of Asia Business Studies

The Impact of risk taking and auditor characteristics on value creation in pre-Covid 19 and post-Covid 19 Pandemic (2022), Management Research Review

The Relationship between Firm Risk, Capital Structure, Cost of Equity Capital, and Social and Environmental Sustainability during the COVID-19 Pandemic (2022), Journal of Facilities Management

The Impact of Investment Efficiency on Firm Value and Moderating Role of Institutional Ownership and Board Independence (2022), Journal of Risk and Financial Management, Vol. 15, pp. 170

Sustainability Reporting and Corporate Reputation: The Moderating Effect of CEO Opportunistic Behavior (2022), Sustainability, Vol. 14, 1257

The effect of teaching style and academic enthusiasm of accounting and auditing students on stress, aggression, and anxiety (2022), Journal of Facilities Management, Vol. 20, No. 5, pp. 652-678

The Consequences of the Auditor's choice in Group Companies and expectations gap (2022), Management Research Review, Vol. 45, No. 4, pp. 453-469

The relationship between managerial attributes and firm risk-taking (2022), The TQM Journal, Vol. 34, No. 4, pp. 728-748

The Relationship between Business Strategy and Management Entrenchment (2022), International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 71, No. 5, pp. 1625-1641

The Relationship between Market Value, Capital Expenditures, Value Creation and Product Market Power in Tehran Stock Exchange (2021), Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 5, No. 3, pp. 107-126

The impact of intangible assets on firm performance: Evidence from an emerging economy (2021), Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 5, No. 2, pp. 61-77

The Relationship among Financial and non-Financial Aspects of Business Sustainability Performance: evidence from Iranian panel data (2021), The TQM Journal, https://doi.org/10.1108/TQM-08-2020-0175

A framework for Business Sustainability Performance using Meta-Synthesis (2020), Management of Environmental Quality, Vol. 32 No. 2, pp. 175-192. https://doi.org/10.1108/MEQ-03-2020-0040

Corporate Governance and Cost of Equity: Evidence from Tehran Stock Exchange (2020), Journal of  Asian Finance, Economics and Business, Journal of Asian Finance, Vol 7, No 7, pp. 149 – 158

The Impact of Audit Report Lag, Institutional Ownership and Board Characteristics on Financial Performance (2019), Iranian Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol.3 No 2, pp. 83-97

A Study on the Influences of Islamic values on Iranian accounting Practice and Development (2014), Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF), Vol. 10, No. 2, pp. 154-182

Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks' System (2013), Journal of Accounting,Business and Management,Vol. 20, No.1, pp. 46-58

A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (2012), International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 2, No.5, pp. 62-78

A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting  in Iran (2011), African Journal of Business Management, Vol.5 No.8, pp. 3312-3321

A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting: Empirical Evidence of Emerging Economy (2010), Global Journal of Management and Business Research, Vol. 10, No.1 (Ver 1.0), pp. 148-158

 

تأثیر ساختار مالکیت، ویژگی های هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود (۱۴۰۱)، حسابداری، حسابرسی و تأمین مالی در محیط های اسلامی

تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن در هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1398)، نشریه پژوهش های اقتصاد پولی مالی، دوره 26، شماره 17، بهار و تابستان

مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران (1397)، نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال هفتم، شماره 27، پائیز، صفحه 181 تا 203

تحلیل عملکرد پایدار زیست محیطی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397)، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان، صفحه 1 تا 39

بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت ها (1397)، نشریه پژوهشنامه توسعه مالی، سال دوم

مطالعه تطبیقی مفاهیم مندرج در آیین رفتار حرفه ای حسابداران از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها و استفاده کنندگان از گزارشات مالی (1394)، نشریه پژوهشنامه توسعه مالی، سال اول، شماره 2، پائیز و زمستان، صفحه 91 تا 129

بررسی تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی مقایسه پذیری صورتهای مالی (1393)، نشریه حسابرس، شماره 73، آبان ماه، صفحه 72 تا 79

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (1392)»، یازدهمین همایش ملّی حسابداری ایران (17 و 18 مهر ماه)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

حسابرسی عملکرد و نقش آن در نیل به اهداف (1392)، دومین همایش ملّی علوم مدیریت نوین (14 شهریور ماه)، گرگان، استان گلستان

گزارشگری مالی اینترنتی (1387)، نشریه حسابدار، شماره 199، مهرماه، صفحه 76 تا 86

پروژه تحقیقاتی با عنوان «محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های دفتر آموزش و پژوهش استانداری» (1391)، استانداری خراسان.

پروژه تحقیقاتی با عنوان «اجرای طرح ها و پروژه های مطالعاتی و اجرایی اداره حسابرسی داخلی» (1385)، اداره مرکزی آستان قدس رضوی.

 

داوری در نشریات معتبر بین المللی :

 

مشخصات نشریه

عنوان نشریه

کشور

Publisher

Web of Science, and Science Citation Index Expanded (SCIE), Scopus

Journal of Cleaner Production

انگلستان

Elsevier

Web of Science, and Science Citation Index Expanded (SCIE), Scopus

Heliyon

هلند

Elsevier

JCR- Scopus

SAGE Open

آمریکا

SAGE Publications Inc

Scopus

The TQM Journal

انگلستان

Emerald

JCR- Scopus

Managerial Auditing Journal

انگلستان

Emerald

JCR- Scopus

Current Psychology

آمریکا

Springer

Scopus

Competitiveness Review

انگلستان

Emerald

Scopus

Nankai Business Review International

انگلستان

Emerald

Scopus

Journal of Modelling in Management

انگلستان

Emerald

Scopus

Qualitative Research in Financial Markets

انگلستان

Emerald

Scopus

International Journal of Law and Management

انگلستان

Emerald

Scopus

International Journal of Quality and Service Sciences

انگلستان

Emerald

Scopus

Accounting Research Journal

انگلستان

Emerald

Scopus

International Journal of Business Excellence

انگلستان

Inderscience Publishers

Scientific Periodicals Electronic Library

Revista de Gestão

برزیل

Emerald

Scopus

Journal of Facilities Management

انگلستان

Emerald

Scopus

Journal of Public Affairs

آمریکا

Wiley-Blackwell

Scopus

International Journal of Law and Management

انگلستان

Emerald

EconLit & Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Zagreb International Review of Economics & Business

کرواسی

Sciendo

Scopus

International Journal of Emerging Markets

انگلستان

Emerald

JCR- Scopus

Social Responsibility Journal

انگلستان

Emerald

Scopus

Foresight

انگلستان

Emerald

Scopus

‏ Management Research Review

انگلستان

Emerald

Scopus

Financial Reporting and Accounting

انگلستان

Emerald

Scopus

Journal of Financial Regulation and Compliance

انگلستان

Emerald

Scopus

Measuring Business Excellence

انگلستان

Emerald

Scopus

International Journal of Organizational Analysis

انگلستان

Emerald

Scopus

European Business Review

انگلستان

Emerald

Scopus

EuroMed Journal of Business

انگلستان

Emerald

Scopus

South Asian Journal of Business Studies

انگلستان

Emerald

JCR-Scopus

Management Decision

انگلستان

Emerald

Scopus

Journal of Islamic Accounting and Business Research

انگلستان

Emerald

Scopus

Iranian Journal of Management Studies

ایران

University of Tehran, College of Farabi

 
 
بالغ بر 200 مورد راهنمایی / مشاوره / داوری مربوط به پایان نامه / رساله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری.