محبوبه فاطمی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محبوبه فاطمی

 آدرس پست الکترونیک : fatemi25@yahoo.com

مدارک تحصیلی

کارشناسی  حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

کارشناسی ارشد حسابداری(دانشگاه الزهرا تهران)

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات علمی پژوهشی

عضو هیات علمی  تمام وقت موسسه آموزش عالی عطار

تدریس در دانشگاه پیام نور مشهد

تدریس در دانشگاه پیام نور فریمان

سابقه انجام فعالیتهای اجرایی در دستگاههای دولتی

لیست مقالات منتشر شده

1- مقاله ای با عنوان حسابداری تعهدی و بودجه بندی عملیاتی در بخش عمومی چاپ شده در فصلنامه حسابرس، شماره 55، آبان 1390.

2- مقاله ای با عنوان سهام ارزشی و سهام رشدی چاپ شده در فصلنامه حسابرس شماره 42 پاییز 1387.

3- مقاله ای با عنوان پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی چاپ شده در فصلنامه مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ،شماره 12- 13 ،زمستان 1384 و بهار 1385.