زهره سلطانیان

مشخصات فردی

نام: زهره

نام خانوادگی: سلطانیان

آدرس پست الکترونیک : zo_so14@yahoo.com

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

محل تحصیل

لیسانس

حسابداری

دانشگاه فردوسی مشهد

فوق لیسانس

حسابداری

دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق علمی

الف - دانشجوی ممتاز در سال 1383-1382دوره کارشناسی و کسب رتبه اول

ب - دانشجوی ممتاز در سال 1386-1385 دوره کارشناسی ارشد  و کسب رتبه دوم

ج- چاپ مقاله ای با عنوان اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی در مجله دانش و توسعه زمستان 1387

سوابق تدریس

الف- تدریس دروس حسابداری در موسسه آموزش بازرگانی طی سالهای 1387-1383

ب- تدریس دروس حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام طی سالهای 1387-1384

ج- تدریس دروس حسابداری در دانشگاه پیام نور واحد فریمان طی سالهای 1385-1384

د- تدریس دروس حسابداری درواحد سماء دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام طی سالهای 1384-1384

ه- تدریس دروس حسابداری در واحد سماء دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در تابستان 1385

و- تدریس دروس حسابداری در موسسه غیر انتفاعی بینالود مشهد طی سالهای 1385-1384

ز- تدریس دروس حسابداری در موسسه غیر انتفاعی شاندیز مشهد طی سالهای 1390-1388

ح- عضو هیات علمی در موسسه غیر انتفاعی عطار طی سالهای 1386 تا کنون

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سهامداران  نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی در شرکتهای عضو بورس

سوابق اجرایی

مدیر گروه حسابداری از سال 1389 تا کنون