دکتر وجیهه هوشیار

نام و نام خانوادگی : دکتر وجیهه هوشیار  

رشته کارشناسی : مدیریت بازرگانی (دانشگاه فردوسی مشهد)

رشته کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (دانشگاه فردوسی مشهد)

رشته دکتری : مدیریت بازگانی گرایش منابع انسانی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 سوابق:

1- مدت 4 سال همکاری با دفتر طرح های کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد

2- مشاور پروژه جاری سازی برنامه ریزی استراتژیک در شرکت برق منطقه ای خراسان

3- همکار طرح بررسی اثربخشی ساختار و برنامه های معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی

4- مشارکت در برگزاری مراسم هفته پژوهش در سال های 85 و 86

5- مشارکت در برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی مرکز کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد

6- عضو گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

7- داور مجله علمی پژوهشی مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد

8- راهنمایی بیش از 8 پایان نامه کارشناسی ارشد

تدریس:

تدریس دروس کارشناسی:

بازاریابی و مدیریت بازار

زبان تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی  

تدریس دروس کارشناسی ارشد:

آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته

مدیریت آموزش و بهسازی

بهسازی سازمانی

تئوری سازمان پیشرفته

رفتار سازمانی پیشرفته

 مقالات:

تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مورد مطالعه: یک دانشگاه دولتی، مجله نامه آموزش عالی، علمی ترویجی، شماره 6، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران

مروری بر اصول مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه صاحب نظران ماهنامه کنترل کیفیت سال6 شماره36 اسفند 1388 مشهد

بازاریابی رابطه مند از تئوری تا عمل، صنعت و کارآفرینی، شماره 43، آذر ماه 1388

تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره 24، پاییز 1389

ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد، شماره13، 1392

واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مدیران در سیستم بانکی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره 31، 1391

شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سپار، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره 40، پاییز 1393

کنفرانس :

یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک، سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ایران، 24 و 25 آذرماه 1388، تهران

ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت های هواپیمایی عضو انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی در منطقه منا به روش تحلیل پوششی داده ها، همایش حمل و نقل هوایی ایران، آسیب شنایب و چالش ها، 30 و 31 اردیبهشت 1393، تهران

پست الکترونیک:

v.hoshyar@yahoo.com

v.hoshyar@attar.ac.ir