امور مالی و حسابداری

مکان : ساختمان 2 واحد 3

مسئول واحد : سرکار خانم قدیریان

کارشناس مالی و حسابداری : سرکار خانم جوانشیر

تلفن تماس مسئول واحد : 38830118 داخلی 128

تلفن تماس کارشناس مالی و حسابداری : 38830118 داخلی 127

 شماره حسابهای مؤسسه :

شماره حساب  425045768  فراگیر بانک تجارت

شماره حساب  0108079752008  سیبا بانک ملی

شماره حساب  5132352965  جام بانک ملت