دبیرخانه

مکان : ساختمان شماره 2 واحد 6

مسئول دبیرخانه و روابط عمومی : سرکار خانم زهرا صادقیان 

تلفن تماس: 38830118 داخلی 101