قوانین و مصوبات

مصوبه شماره 250/194171/ک خ:

بر اساس مصوبه شماره 250/194171/ک خ مورخه 1395/06/20 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نمایندگی کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت ارائه تسهیلات بهتر

موارد ذیل برای انجام امور کنسولی قبل از آغاز ثبت نام هر ترم تحصیلی صورت پذیرد

1 - دانشجویان سنوات گذشته چنانچه اقدام به اخذ روادید تحصیلی ننمایند دانشگاه موظف به

     بستن پورتال آموزشی این دانشجویان می باشد تا زمانی که دانشجویان مذکور مراحل قانونی

را برای اخذ روادید تحصیلی طی نمایند.

2 - دانشجویان فارغ التحصیل برای انجام امورکنسولی نیازمند به ارائه نامه فارغ التحصیلی از

     دانشگاه مربوطه میباشند.

3 - اعطای مدرک تحصیلی و دانشنامه به دانشجویان غیر ایرانی فارغ التحصیل صرفا می بایست

     با اخذ نامه از این نمایندگی صورت پذیرد.