مدیر گروه معارف

 

مدیر گروه معارف: آقای مهدی راشدی

مکان: ساختمان 2 واحد 7

تلفن تماس: 38830118 داخلی 113

پست الکترونیک :  rashedi1338@gmail.com