تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت

مراحل اخذ ,تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشجوی گرامی با کلیک بر روی هر یک از عناوین زیر , توضیحات کامل مربوط
به هر بخش را مشاهده می فرمائید.

1 - انتخاب موضوع پایان نامه

 2 - انتخاب استاد راهنما مشاور

3 - تکمیل فرم پیشنهاده  پایان نامه و ارائه آن به گروه

« دانلود فرم Pdf »

« دانلود فرم Word »

4 - تصویب فرم پیشنهاده پایان نامه

5 - دستورالعمل نحوه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

6- فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

7- اعلام آمادگی و تعیین تاریخ دفاع

8- برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

9 - ثبت نمره نهائی

10 -بارگزاری فرمهای صحافی و تحویل صحافی

11 -بارگزاری فرم تعهد

12 - نمودار گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

13 - فرم همانند جویی

14 - فرم ارزشیابی مقالات

قوانین آموزشی دانشجویان ارشد

1- مدت مجاز تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دو سال تمام می باشد.

2- درصورت عدم اتمام تحصیل در مدت مجاز، برای نیمسال پنجم پس از درخواست دانشجو و تأیید گروه آموزشی مربوطه به
    تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه می رسد .

3 - در صورت نیاز به ادامه تحصیل دانشجو در نیمسال ششم این موضوع با درخواست دانشجو و تایید گروه آموزشی مربوطه
    و شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب به کمیسیون بررسی موارد خاص ارجاع می گردد.

4 - چنانچه کمیسیون بررسی موارد خاص مختار با ادامه تحصیل دانشجو در نیمسال ششم موافقت نمود و در صورت عدم منع
    تحصیل از سوی نظام وظیفه (در مورد دانشجویان ذکور) حکم افزایش سنوات بمدت یک نیمسال توسط رئیس کمیسیون ذیربط
    صادر می گردد.

5 - ثبت نام دانشجو در نیمسال ششم مطابق شهریه دانشجویان پذیرفته شده در آن سال تحصیلی محاسبه و دریافت خواهد گردید.

6 - در صورت عدم اتمام تحصیل دانشجو در نیمسال ششم حکم اخراج به دلیل نداشتن سنوات مجاز تحصیلی صادر خواهد گردید
    و مراتب به سازمان نظام وظیفه اعلام خواهد گردید.