مدیر گروه دروس عمومی

مدیر گروه دروس عمومی : خانم دکتر الهام یزدان مهر

مکان: ساختمان 1 واحد 4

تلفن تماس: 38830118 داخلی 137

پست الکترونیک: yazdanmehr@attar.ac.ir