مدیر گروه علوم ورزشی

 

مکان: ساختمان 2 واحد 7

مدیر گروه: آقای سید احسان نظام

تلفن تماس: 38830118 داخلی 110

پست الکترونیک : se.nezam@attar.ac.ir