مدیر گروه علوم ورزشی

مکان : ساختمان 1 واحد 2

مدیر گروه : آقای دکتر امین قمری

تلفن تماس : 38830118 داخلی 133

پست الکترونیک : d.ghamari@attar.ac.ir

رشته علوم ورزشی :

رشته علوم ورزشی موسسه بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور تاسیس شده است.

مقاطع و گرایش ها :

1 - کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

2 - کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

3 - کارشناسی ارشد رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی