مدیر گروه علوم ورزشی

مکان : ساختمان 2 واحد 2

مدیر گروه : خانم دکتر نرگس ولی

تلفن تماس : 38830118 داخلی 123

پست الکترونیک : dr.nvali@attar.ac.ir

رشته علوم ورزشی :

رشته علوم ورزشی موسسه بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور تاسیس شده است.

مقاطع و گرایش ها :

1 - کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

2 - کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

3 - کارشناسی ارشد رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

4 - کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی