تماس با ما

 

شماره تماس موسسه : 38830117-051

ایمیل : info@attar.ac.ir

نام واحد سازمانی نام پرسنل سمت داخلی 
دبیر خانه و روابط عمومی خانم صادقیان رئیس دفتر ، مسئول دبیرخانه و روابط عمومی 101
آموزش آقای سرگلزائی مدیر آموزش 120
آموزش خانم رمضانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 125
آموزش خانم مداحان بایگانی 124
آموزش خانم رمضانی کارشناس امور وام و فارغ التحصیلان 125
آموزش خانم مداحان کارشناس گروه ها 124
پژوهش خانم دکتر عارف مدیر گروه مدیریت - هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 108
امور فرهنگی آقای حسنی سعدی مدیر امور فرهنگی 115
واحد رایانه آقای برادران حسینی مسئول واحد کامپیوتر و آمار 131
واحد کارپردازی و خدمات آقای حسنی سعدی مسئول کارپردازی و خدمات 115
واحد حسابداری خانم قدیریان مدیر واحد مالی 127
گروه مدیریت آقای احمد شعرباف

 هیئت علمی تمام وقت

معاونت دانشجویی

119
هیئت علمی آقای دکتر یوسف رمضانی هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 112
گروه حسابداری آقای دکتر آرش آرین پور مدیر گروه حسابداری - هیئت علمی تمام وقت 111
گروه معارف آقای مهدی راشدی سرپرست گروه معارف 112
حوزه ریاست خانم دکتر هوشیار ریاست موسسه - هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت 102
آموزش آقای سعید برادران حسینی امور اساتید ، نظام و ظیفه و دانشجویان اتباع 111
واحد مالی و حسابداری خانم جوانشیر کارشناس حسابداری 128
گروه زبان انگلیسی خانم دکتر یزدان مهر مدیر گروه زبان - هیئت علمی تمام وقت گروه زبان انگلیسی 137
گروه فقه و حقوق اسلامی آقای ابوالفضل امینی سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی 132
هیئت علمی آقای محمد رضا بهمنش - خانم فاطمی هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 136
گروه تربیت بدنی آقای سید احسان نظام مدیر گروه تربیت بدنی 111
معاونت خانم سلطانیان معاونت فرهنگی - هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 126
گروه مشاوره خانم دکتر ذاکر مدیر گروه مشاوره - هیئت علمی تمام وقت گروه مشاوره 130
حراست خانم خزایی مسئول حراست 109
کتابخانه خانم خزایی مسئول امور کتابخانه 129
هیئت علمی آقای عباس قدرت پناه هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری 111
گروه تربیت بدنی آقای دکتر حسینی هیئت علمی تمام وقت گروه علوم ورزشی 111
-