مدیر پژوهش

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر معصومه عارف

مدیر پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت

M.Aref@attar.ac.ir

مکان : ساختمان دو اداری واحد 7

تلفن : 38830118 -051  داخلی 108

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)