شورای آموزشی موسسه

اعضاء شورای آموزشی

دکتر مصطفی سلیمی فر

استاد

عضو هیئت موسس

salimifar@attar.ac.ir
 دکتر احمد صباحی

دانشیار

عضو هیئت موسس

sabahi@attar.ac.ir

محمود رضا مشار موحد

 

مربی

عضو هیئت موسس

Moshar@attar.ac.ir

دکتر فلاحی

استاد

عضو هیئت موسس

falahi@attar.ac.ir
دکتر امید بهبودی

 استادیار
هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت

drBehboodi@attar.ac.ir
دکتر آرش آرین پور

 استادیار

هیئت علمی تمام وقت گروه حسابداری

a.arianpoor@yahoo.com 
دکتر محمود هوشمند

استاد

عضو هیئت موسس

 

 dr.mhooshmand@attar.ac.ir

سرکار خانم فاطمه رمضانی  مدیر آموزش f.ramezani@attar.ac.ir