شورای پژوهشی

اعضاء شورای پژوهشی

خانم دکتر وجیهه هوشیار

عضو هییت علمی تمام وقت گروه مدیریت

v.hoshyar@yahoo.com

 دکتر احمد صباحی

دانشیار

عضو هییت موسس

 
 

 

دکتر معصومه عارف

استادیار

مدیر گروه مدیریت

 

 

زهره سلطانیان

مربی
معاونت فرهنگی و دانشجوئی و مدیر گروه حسابداری

 

  دکتر احمد شعرباف عیدگاهی

 استادیار
معاونت آموزش و پژوهش

 
  دکتر آرش آرین پور

 استادیار

عضو هییت علمی تمام وقت گروه حسابداری


 

  دکتر محمود هوشمند

استاد

عضو هییت موسس

 

 

دکتر امید بهبودی

استادیار

عضو هییت علمی تمام وقت گروه مدیریت

 

drBehboodi@attar.ac.ir