دکتر نرگس ولی

1-  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : دکتر نرگس ولی

پست الکترونیک : dr.NVali@attar.ac.ir

سمت: هیئت علمی تمام وقت گروه علوم ورزشی

مرتبه علمی : استادیار

1-  سوابق تحصیلی

............................

2 - جهت دریافت رزومه علمی پزوهشی روی این لینک لیک نمائید